Legal notice

/Local/localmaster/Menu/cliffs_524x224.jpg

Juridische kennisgeving

PRIVACYVERKLARING EN JURIDISCHE KENNISGEVING

Dit is een algemene privacyverklaring en juridische kennisgeving met betrekking tot de website van de ASSA ABLOY Groep (“ASSA ABLOY”). Op deze website biedt ASSA ABLOY online informatie. Door de toegang tot of het gebruik van deze website stemt u ermee in juridisch gebonden te zijn en te voldoen aan de hierna genoemde voorwaarden in deze privacyverklaring en juridische kennisgeving.

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment te stoppen met onderdelen of functies van deze website, waaronder de privacyverklaring of juridische kennisgeving, of hierin wijzigingen aan te brengen. Dergelijke wijzigingen van onderdelen of functies van deze website of aanpassingen in de privacyverklaring of juridische kennisgeving zijn direct van kracht vanaf het moment van plaatsing daarvan.

Juridische kennisgeving

AUTEURSRECHT, HANDELSMERKEN EN GEBRUIKSVOORWAARDEN

De inhoud van deze website (de “Inhoud”), inclusief maar niet beperkt tot tekst, beeldmateriaal, handelsmerken, merken, logo's en software worden beschermd door wetgeving inzake intellectueel eigendomsrecht. Het eigendom van de Inhoud wordt niet overgedragen op u of andere gebruikers van deze website, maar blijft berusten bij ASSA ABLOY of een derde partij die eigenaar is van de materialen die op deze website vermeld worden.

ASSA ABLOY is eigenaar van de namen die worden gebruikt voor de activiteiten van het bedrijf en de producten en diensten van het bedrijf die op deze site worden genoemd. Deze namen worden beschermd door wetgeving inzake intellectueel eigendomsrecht. Alle handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

U bent gemachtigd om de Inhoud te bekijken, per e-mail te verzenden, te downloaden en af te drukken, maar uitsluitend voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Ongeoorloofd gebruik van de Inhoud kan tot gevolg hebben dat wetgeving inzake auteursrecht of merkenrecht of overige wetgeving wordt overtreden. Bij het e-mailen, downloaden of afdrukken van de Inhoud dient u ook alle informatie met betrekking tot auteursrechten en andere juridische kennisgeving die in de Inhoud worden vermeld te vermelden, waaronder alle auteursrechtinformatie onder aan de pagina.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ASSA ABLOY mag deze Inhoud niet worden gekopieerd, getranscribeerd, opgeslagen in een opslagsysteem, vertaald in een andere (programmeer) taal, verzonden in enige vorm of op enige manier (elektronisch, mechanisch, fotografisch of anderszins), verkocht of gedistribueerd. U mag de Inhoud niet verkopen of aanpassen of deze reproduceren, weergeven, in een openbare voorstelling verwerken, distribueren of op andere wijze gebruiken voor openbare of commerciële toepassingen. Het is niet toegestaan deze website of de inhoud ervan te “framen” en u stemt ermee in geen onderdelen van deze website naar een server te kopiëren. Verder stemt u ermee in op geen enkele wijze namen, logo's of handelsmerken van ASSA ABLOY te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van ASSA ABLOY.

Het gebruik van de Inhoud op andere websites of in andere computernetwerken is expliciet verboden. Het is echter wel toegestaan HTML-hyperlinks naar deze website op uw website te plaatsen, overeenkomstig deze gebruiksvoorwaarden. U krijgt hierbij een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en intrekbaar recht om met een link naar deze website te verwijzen. U stemt ermee in om links naar deze websites niet zodanig te presenteren dat deze geassocieerd worden met reclame of een goedkeuring lijken te impliceren voor een organisatie, product of dienst. U stemt ermee in geen links naar deze website te plaatsen op websites die een redelijk persoon als obsceen, lasterlijk, intimiderend, beledigend of kwaadwillend zou bestempelen. ASSA ABLOY behoudt zich het recht voor deze licentie in het algemeen, of uw recht op het gebruik van specifieke links, te allen tijde in te trekken. Indien ASSA ABLOY deze licentie intrekt, stemt u ermee in om al uw links naar deze website direct te verwijderen en uit te schakelen.

Als u de Inhoud gebruikt op een wijze die niet uitdrukkelijk is toegestaan door deze gebruiksvoorwaarden, kan het zijn dat u de wetgeving op het gebied van auteursrecht, merkenrecht of overige wetgeving overtreedt. Als dit het geval is, trekt ASSA ABLOY uw toestemming voor het gebruik van deze website automatisch in, en is ASSA ABLOY gerechtigd u te verzoeken kopieën van (delen van) de Inhoud direct te vernietigen. Alle rechten die niet expliciet door deze gebruiksvoorwaarden worden verleend, zijn voorbehouden.

DISCLAIMER

ASSA ABLOY AANVAARDT GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR DE RESULTATEN DIE VERKREGEN WORDEN DOOR HET GEBRUIK OF DE AFHANKELIJKHEID VAN DEZE WEBSITE OF DE AFGEBEELDE OF VERSPREIDE INHOUD VAN DEZE WEBSITE. HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE IS DAN OOK GEHEEL OP EIGEN RISICO.

DEZE WEBSITE EN DE INHOUD EN DE SERVICES VAN DEZE WEBSITE WORDEN DOOR ASSA ABLOY “AS IS” GELEVERD, ZONDER GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET, IMPLICIET OF STATUTAIR. ASSA ABLOY GEEFT, VOOR ZOVER DAT WETTELIJK IS TOEGESTAAN, UITDRUKKELIJK GEEN ENKELE GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, STATUTAIR OF ANDERSZINS, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN TITEL, VERKOOPBAARHEID, NIET-SCHENDING VAN DE RECHTEN VAN DERDEN OF DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. ASSA ABLOY BIEDT GEEN ENKELE GARANTIE MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID, VOLLEDIGHEID, CONTINUÏTEIT OF TIJDIGHEID VAN DE INHOUD, SERVICES, SOFTWARE, TEKST, AFBEELDINGEN, LINKS OF COMMUNICATIE DIE OP OF VIA HET GEBRUIK VAN DEZE SITE WORDEN GEBODEN. U BENT ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR HET TREFFEN VAN VOORZORGSMAATREGELEN OM DE DOOR U VERKREGEN INHOUD VAN DEZE SITE TE BESCHERMEN TEGEN COMPUTERVIRUSSEN OF ANDERE COMPUTERCODE VAN DESTRUCTIEVE AARD.

Noch ASSA ABLOY noch aan ASSA ABLOY gelieerde personen of bedrijven kunnen aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit uw gebruik of verhindering van het gebruik van deze website, of de inhoud, services of materialen die op of door deze website worden geboden (“deze bescherming”). Deze bescherming dekt ook claims gebaseerd op garantie, contract, onrechtmatige daad, strikte aansprakelijkheid en elke andere juridische theorie, ongeacht het feit of ASSA ABLOY gewezen is op de mogelijkheid van dergelijke schades. De bescherming is van toepassing op alle verliezen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, directe, indirecte, speciale, incidentele, gevolg-, bijzondere en strafschade; schade die voortvloeit uit lichamelijk letsel of dood door schuld; winstderving; en schade ten gevolge van gegevensverlies of bedrijfsonderbrekingen.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES; RECLAME

Deze site kan links naar websites van derden bevatten. Deze links worden aangeboden als service en impliceren niet dat ASSA ABLOY de inhoud van of verstrekt door deze website van derden onderschrijft. Deze site is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites van derden; wij bekijken, controleren of beheren de materialen van websites van derden niet; wij geven geen verklaringen betreffende inhoud, nauwkeurigheid of legitimiteit van de materialen op websites van derden.

Als u besluit om via deze site gelinkte websites van derden te bezoeken, doet u dat op uw eigen risico. Op uw gebruik van websites van derden zijn de respectieve Gebruiksvoorwaarden van deze websites van derden van toepassing, inclusief het Privacybeleid van deze websites.

Indien deze site ervoor kiest advertenties van derden te tonen, kunnen deze advertenties links naar andere websites bevatten. Tenzij uitdrukkelijk aangegeven, geeft deze site geen goedkeuring voor producten of verklaringen betreffende de nauwkeurigheid, legitimiteit van materialen in of gelinkt aan advertenties op deze site.

PRIVACYBELEID

ASSA ABLOY hecht veel waarde aan het beschermen van de privacy van uw persoonlijke gegevens. Dit Privacybeleid beschrijft hoe ASSA ABLOY de persoonlijke gegevens die wij van u krijgen met betrekking tot deze website beheren en gebruiken en contact met ons kunt opnemen bij eventuele vragen over het hanteren van uw persoonlijke gegevens.

ASSA ABLOY verzamelt persoonlijke gegevens (waaronder uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) die u ter beschikking stelt om informatie van ons te krijgen en slaat deze op. Met deze informatie kan ASSA ABLOY aan uw informatieaanvraag voldoen.

ASSA ABLOY verzamelt en bewaart ook door u verstrekte persoonlijke gegevens (a) als onderdeel van uw rekeninghoudergegevens (indien van toepassing) en/of (b) met betrekking tot uw vragen over of de aankoop van producten op onze website (waar deze functies beschikbaar zijn). Deze informatie kan bestaan uit contact- en leveringsgegevens, en financiële informatie met betrekking tot uw online betalingen voor producten.

Naast de hiervoor beschreven toepassingen, kunnen we uw persoonlijke gegevens gebruiken voor het beheren en verbeteren van deze website, voor onze interne boekhouding, voor statistische analyses, en (indien van toepassing) om uw productbestellingen af te handelen en/of contact met u op te nemen in verband met verkoop/aankoop en als onderdeel van onze klantenservice.

Hiervoor kunnen persoonlijke gegevens worden overgedragen aan bedrijven van de ASSA ABLOY Groep in landen wereldwijd (dit kunnen landen buiten de EER zijn).

De verzamelde of opgeslagen persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt binnen de bedrijven van de ASSA ABLOY Groep, maar mogen in de volgende gevallen ook aan derden worden verstrekt:

als wij daartoe door de wet verplicht worden gesteld;
aan een aankoper of toekomstige aankoper van onze bedrijven; en/of
aan door ASSA ABLOY aangewezen serviceproviders in verband met deze website en bijbehorende toepassingen, maar alleen de persoonlijke informatie die nodig is om de service te leveren. Bijvoorbeeld onze aanbieder van betaaldiensten om uw betalingen via deze website te verwerken, koeriersdiensten om de door u aangekochte producten af te leveren en IT-service provider(s) die de website hosten, ontwikkelen en beheren.
ASSA ABLOY neemt maatregelen ter bescherming van de persoonlijke gegevens die worden overgedragen aan derden of andere landen, en voldoet daarbij aan de wetgeving inzake gegevensbescherming.

U kunt uw persoonlijke gegevens te allen tijde laten aanpassen of verwijderen. U bent ook gerechtigd om jaarlijks gratis een kopie op te vragen van uw bij ons opgeslagen persoonlijke gegevens. ASSA ABLOY is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens en alle aanvragen voor het aanpassen, verwijderen of opvragen van een kopie van deze informatie moeten worden gestuurd naar ASSA ABLOY AB, P.O. Box 70340, SE-107 23 Stockholm, Zweden, voorzien van deze melding: “Attention: the ASSA ABLOY Group Personal Data Responsible”.

COOKIES

Een “cookie” is een klein tekstbestand met informatie dat op uw computer wordt opgeslagen. Cookies worden puur voor technische doeleinden gebruikt om het gebruik van de webpagina te vergemakkelijken. De permanente cookie bewaart een bestand permanent op uw computer. Deze kan daarna worden gebruikt om een webpagina te personaliseren op basis van uw keuzes en voorkeuren. Daarnaast zijn er de zogenaamde “sessiecookies”. Als u een website bezoekt, worden er sessiecookies tussen uw computer en de server verzonden om toegang te krijgen tot informatie. Sessiecookies worden van uw computer verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit. Ga voor meer informatie over cookies naar www.allaboutcookies.org.

ASSA ABLOY gebruikt de volgende cookies op deze website (achter de naam van de cookie staat tussen haakjes vermeld hoelang de cookie wordt bewaard):

.ASPXROLES (sessie) – Cookie voor het opslaan van rolnamen voor ingelogde gebruikers. Wordt gebruikt voor het herkennen van de rollen van de ingelogde gebruikers. Wordt alleen gebruikt op websites met wachtwoord beveiligde onderdelen.
.ASPXAUTH (sessie) – Wordt gebruikt om te bepalen of een gebruiker al dan niet gemachtigd is, wordt alleen ingesteld nadat een gebruiker is ingelogd. Wordt alleen gebruikt op websites met wachtwoord beveiligde onderdelen.
.EPiServerLogin (sessie) – Wordt gebruikt om de ingelogde gebruiker te herkennen. Wordt gebruikt om te weten welke gebruiker is ingelogd. Wordt alleen gebruikt op websites met wachtwoord beveiligde onderdelen.
backgroundImageIndex (sessie) – Wordt gebruikt voor de referentiestartpagina om de startafbeelding van de diashow in te stellen.
ASP.NET_SessionId (sessie) – ASP.NET gebruikt deze cookie om vast te stellen welke verzoeken bij een bepaalde sessie horen. Deze cookie maakt het mogelijk om gebruikers te onthouden en te onderscheiden. Wordt alleen gebruikt op websites met wachtwoord beveiligde onderdelen.
accountIndex (1 jaar) – Wordt gebruikt voor het bijhouden van de actieve account. Wordt alleen gebruikt op websites met een geactiveerde interne e-shop.
Bovendien geven we bepaalde derde partijen toestemming om cookies van derden op deze website te plaatsen en er toegang tot te verkrijgen. Het gaat daarbij om de volgende bedrijven:

Google Analytics
Google Analytics, onze tool voor het bijhouden van webstatistieken om informatie over bezoeken en bezoekers aan de website op te slaan, plaatst de volgende cookies. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de gebruikerservaring van de website te verbeteren:

_utma (2 jaar)
_utmz (6 maanden)
_utmc (sessie)
_utmb (30 min)


AddThis
AddThis-knoppen bieden websitebeheerders de mogelijkheid om content gemakkelijk te kunnen delen met anderen via sociale netwerken, e-mail of door het aanmaken van een bladwijzer voor een pagina. Deze knoppen tonen statistieken over het aanmaken van bladwijzers en delen van informatie door gebruikers en helpen bezoekers 'buzz' te creëren om de populariteit en ranking van websites te verhogen. AddThis is een bedrijf van ClearSpring Technologies. Ga voor meer informatie naar
www.addthis.com.

Social media widgets
De website kan social media widgets gebruiken om het gebruikers mogelijk te maken content van onze website te delen op diverse sociale netwerken (Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, etc.). Om inzicht te krijgen in de manier waarop en welke informatie wordt verzameld, en welke cookies door derden worden geplaatst, raadpleegt u het privacybeleid van het bijbehorende sociale netwerk.

Als u geen cookies wilt accepteren, kunt u uw webbrowser zo instellen dat u het opslaan van cookies automatisch weigert of dat u iedere keer geïnformeerd wordt als een website toestemming vraagt voor het opslaan van een cookie. Eerder opgeslagen cookies kunnen ook gewist worden via de webbrowser. Raadpleeg de helppagina's van uw webbrowser voor meer informatie. Sommige delen of functies van deze websites zijn echter afhankelijk van cookies en werken wellicht niet als u cookies verwijdert of weigert.

Neem contact met ons op via cookies@assaabloy.com voor meer informatie over de cookies die door deze website worden gebruikt.